۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

کارزار ایران تریبونال چالشی اساسی در مقابل جنبش کمونیستی ایران!


کارزار ایران تریبونال چالشی اساسی در مقابل جنبش کمونیستی ایران!


بیشک مسئله کارزار ایران تریبونال به چالش اساسی در مقابل احزاب و گروهای جنبش کمونیستی ایران و آنان که داعیه رهبری مبارزات طبقاتی طبقه کارگر را دارند بدل گشته است.
برخورد به روند سازشکارانه غالب بر کارزار ایران تریبونال ( توسط اطاق فکری تحت رهبری پیام اخوان و جان کوپر) ارتباط لاینفکی دارد با درک، دیدگاه و برخورد هر جریان با آنچه بر لیبی گذشت، با اوضاع کنونی سوریه، و سیاست نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهانی در تقابل با جمهوری اسلامی!
مسئله برخورد به روند سازشکارانه کارزار ارتباط مستقم و حیاتی دارد با مسئله کمک از امپریالیسم و نهادهایش به هر شکل، برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی.
بنا براین هر گروه و حزبی که تحت هر توجیهی و یا عنوانی مسئله برخورد به کارزار ایران تربیونال را مسئله ای پیش پا افتاده و فرعی فرض می کند، در تحلیل نهایی و حقیقتا دارد دیدگاه تایید آمیزش را در ارتباط با کمک گرفتن از نهادهای امپریالیسم جهانی پنهان می کند!

زمانیکه به عمق اعلام مواضع یا سکوت مصلحت اندیشانه افراد، سازمان ها و احزاب برویم متوجه می شویم که آن دسته از افراد، گروه ها و سازمان هایی که خود سالهاست امر کمک مالی گرفتن از نهادهای و افراد وابسته به امپریالیسم جهانی را برای "اشاعه دمکراسی در ایرن" به پیش می برند، دقیقا مشکلی با روند سازشکارانه و خطرناک غالب بر کارزار ایران تریبونال ندارند و نخواهند داشت!

بنا براین هر گروه و حزبی که تحت هر توجیهی و یا عنوانی مسئله برخورد به کارزار ایران تربیونال را مسئله ای پیش پا افتاده و فرعی فرض می کند، در تحلیل نهایی و حقیقتا دارد دیدگاه تایید آمیزش را در ارتباط با کمک گرفتن از نهادهای امپریالیسم جهانی پنهان می کند!

تاکید دوباره بر این مسئله ضروری است که :
زمانیکه به عمق اعلام مواضع یا سکوت مصلحت اندیشانه افراد، سازمان ها و احزاب به روند حاکم سازشکارانه بر کارزار ایران تریبونال برویم متوجه می شویم که آن دسته از افراد، گروه ها و سازمان هایی که خود سالهاست امر کمک مالی گرفتن از نهادهای و افراد وابسته به امپریالیسم جهانی را برای "اشاعه دمکراسی در ایرن" به پیش می برند، دقیقا مشکلی با روند سازشکارانه و خطرناک غالب بر کارزار ایران تریبونال ندارند و نخواهند داشت!

امروزه در برخورد به چنان روند خطرناک و سازشکارانه ی کارزار ایران تریبونال که آرمان و خواست واقعی رادیکالیسم جانباختگان و جان بدر بُرده گان دهه 60 و بخصوص جانباختگان قتل عام تابستان سال 67 را وجه المعامله با امپریالیستها قرار می دهد، ما شاهد تقابل و تبارز دو دیدگاه و دو برخورد متضاد برای تعیین تکلیف قطعی و یا بخشا با جمهوری اسلامی و قطع یا استمرار کلیه شریانها و شاخک های استثمارکننده و ستمگرایانه امپریالیسم می باشیم.
دیدگاه و چشم انداز رفرمیسم و سازشکارانه ی ضد انقلابی برای رفرم جمهوری اسلامی، زدن گروه و یک جناح حاکم بر این نظام، و آوردن مهرهای جدید یا جناحی از مزدوران وابسته به امپریالیسم جهانی با استفاده از کمک مالی و دخالت "بشر دوستانه" نظام امپریالیسم جهانی از یک طرف، و دیدگاه و چشم انداز تسهیل امکان وقوع انقلاب کمونیستی بر مبنای رادیکالیسم و پیشبرد انقلاب اجتماعی برای سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی و بیرون کردن امپریالیستها با تکیه بر طبقه کارگر و توده های استثمار شونده و ستمکش ایران از طرف دیگر!

چنین است عمق اساسی مسئله، در برخورد به کارزار ایران تریبونال.
کمونیستهای انقلابی در این مورد ذره ای تردید نباید به خود راه دهند.

برهان عظیمی
سی و يکم شهريور ۱۳۹۱ برابر با بيست و یکم اوت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر