۱۳۹۱ بهمن ۱۹, پنجشنبه

نکاتی در مورد تصمیم سندیکای کارگران شرکت واحد در عزل اسالو

نکاتی در مورد تصمیم سندیکای کارگران شرکت واحد در عزل اسالو
من از تصمیم هیئت رئیسه کنونی سندیکای شرکت واحد دایر بر عزل اسالو پشتیبانی می کنم. این تصمیم بر مبنای رشد تضادهای درونی این تشکل بسیار نوین و البته ضروری است. اما چنین تصمیمی نباید در این نقطه متوقف شود. باید فراتر رود. هیئت رئیسه ی کنونی سندیکای کارگران شرکت واحد نیاز دارد حرکت و تصمیمات گذشته ی اش را به خاطر هر چه رادیکالیزه شدن مباره، و وسیعتر شدن دامنه توده ای اش در میان کارگران، به زیر نقد کشد. این کار هم ضروری است و هم منطبق با منافع جنبش کارگری ایران حیث المجموع است.
روشن است که اسالو به گذشته تعلق دارد. ولی گذشته سندیکای شرکت واحد در اسالو خلاصه نمی شود!
من معتقدم تمامی فعالین کارگری خارج کشور و داخل در پا دادن، نهادینه کردن و چشم پوشی در مورد تصمیمات اشتباه هیئت رئیسه سندیکای شرکت واحد از سال 1384 تا کنون (حتی هم اکنون با عزل اسالو!) به یکسان شریک بوده اند.
برخی از فعالین کارگری ( چه داخل و چه خارج) حتی نمی خواهند بفهمند (شاید هم می دانند و باز چشمانتان را بر آن میبندند!)که سایت سندیکا از طرف فرد(فرزانه داوری) مرتبط با سالیداریتی سنتر - به عنوان بازوی کارگری دولت سرمایه داری-امپریالیستی آمریکا- برای مدتها آپ دیت (به روز) می شد. خانم فرزانه داوري(همسر سابق شمس لنگرودی) از کارمندان سالیداریتی سنتر است که به همراه مهدی کوهستانی نژاد به اجلاس سالیانه ITF (اتحادیه بین‌الملل کارگران حمل و نقل) که در لندن و در تابستان سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) رفت و با اسالو آشنا شد! از آن پس خانم داوری ضمن این آشنائی در سال 2007 مدتها سایت شرکت واحد را با کمک مهدی می چرخاند!
آیا تا به حال از خود سوال کرده اید که چه چیزی باعث چنین نفوذ سالیداریتی سنتر در سندیکای شرکت واحد شد؟
چرا اکثریت هیئت مدیره سندیکا در این مورد با سکوتشان مهر تایید بر آن زدند؟ چرا؟
چرا اکثریت فعالینی "کارگری" خارج و داخل کشور در این مورد در آن زمان (سال 2007) با وجود اخطارهایی که از طرف اقلیتی از فعالین کارگری صادق داده شد، سکوت نمودید؟
چرا کماکان خطر سالیداریتی سنتر را نادیده گرفته می شود؟
فکر نمی کنید که سالیداریتی سنتر ممکن است در دامن زدن به اختلافات درونی سندیکای شرکت واحد نقشی داشته باشد؟ در مورد نقش ای تی اف و رئیس کلش آقای دیوید کاکروف چه؟
بدون تحقیق سخن نباید گفت و این همه دگم و مذهب وار از جریانی که شفافیت لازم را در طول مبارزاتش نداشت پشتیبانی یکجانبه نباید کرد.
سندیکای شرکت واحد خدمات زیادی به جنبش کارگری ایران نمود. ولی بی خطا هم نبوده است!
متاسفانه جنبش کارگری و کمونیستی ما به "برکت" دیدگاه دگم و دنباله روانه و کارگریپرستانه ی فعالین "کارگری" داخل و خارج کشور سالها ضربه خورده و عقب مانده است. آنجا که باید خطاها و اشتباهات این تشکل در کنار دستاورهایش برای کارگران را رفیقانه و دلسوزانه به آنها( هیئت مدیره و مجمع عمومی سندیکای شرکت واحد) همه سکون کردند.
امروز هم اکثریت شان چنان کاری می کند، و همه را با برخوردهای مذهب گونه، یکجانبه و کارگرپرستانه ( اکونونیسم) نسبت به این سندیکا، به سکوت مماشات برانگیز دعوت می کند.
شکی نیست سندیکای شرکت واحد در کنار دستاورهای خوب و مثبتش در راه منافع کارگران، اشتباهات جدی زیادی کرده است که دیگر سکوت در برابر آن جایز نیست. این اشتباهات جدی به ضرر منافع جنبش کارگری ایران بوده است. تصمیماتی که با اسالو رقم خورده است و به نام کل سندیکا بیرون داده شده است. به عبارت دیگر هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به همراه اسالو در اتخاذ چنان تصمیماتی شریک بوده است. بنا برا این هیئت مدیره کنونی سندیکای شرکت واحد با اعلام اینکه سالو را از مقام خود عزل کرده است، نمی تواند بگوید که آن تصمیمات فردی و از طرف اسالو گرفته شده است.
سندیکای شرکت واحد نیاز دارد که به یکایک تصمیمات گذشته اش توجه کند. و به سمت و سوی رفرمیستی و همراه گرایانه اش با جناح اصلاح طلبان حکومتی بطوی ریشه ای برخورد کند. اگر قرار است از بطن تضادها و مشاجرات درونی کنونی سندیکا و مسائل بین اسالو و سندیکای شرکت واحد یک تشکل مستقل نوینی با خط و مشی صحیح بیرون بیاید باید، سندیکای شرکت واحد نیاز دارد حرکت گذشته خویش را زیر ذره بین گذارد. و با تصمیمات ناصحیح گذشته اش مرزبندی کند. در غیر اینصورت اشتباهات قبل همچنان تکرار خواهد شد، و ضررش نه تنها به کارگران سندیکای شرکت واحد است، بلکه به کل جنبش کارگری سرایت می کند.
در این مورد بیشتر خواهم گفت....
برهان عظیمی از فعالین سابق سندیکای کارگران پروژه ای آبادان و حومه
یازدهم بهمن ۱۳۹۱ برابر با سی ژانويه ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر