۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

25 بهمن ها و جنبش ساختارشکنانۀ زنان/
تحرکاتِ گسترده ای پیرامون فراخوانِ تظاهرات در روز ۲۵ بهمن ماه صورت گرفته است. بسیاری از فعالین، نیروهای متنوع سیاسی اپوزیسیون و اعضای جنبش آزادیخواهی مردم ایران از این قصد استقبال نموده وسیعا مردم را به حضور هرچه فراگیرتر در ین روز دعوت میکنند.

دوستانی طی تماسهایشان از من خواسته اند که موضع خود را در خصوص این فراخوان که روز آن مشخصا از سوی آقایان موسوی و کروبی و در چهارچوب درخواست صدور اجازه برای راهپیمائی در حمایت از قیام های اخیر مردم منطقه تعیین شده است اعلام کنم.
خود من نیز ضروری میدانم نکاتی را خصوصا به عنوان یکی از اعضای جنبش آزادی زن در ایران بیان کنم.
امروز یعنی 12 فوریه، "جبهۀ مشارکت ايران اسلامى" یکی از تشکّل های " اصلاح طلب " طی بیانیه ای اعلام کرد : "جنبش سبز به دنبال سقوط نظام نیست"ـ

به این معنا روز ۲۵ بهمن که با توجه به تحرکات و اظهارات چند روز گذشته از سوی مردم، تعبیر نگاه ها به این روز و اقدامات در نظر گرفته شده برای آن از سوی بخش اعظمِ مردم، روز به مصاف طلبیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی قلمداد میشود بطور رسمی از زیر امضای فراخوان دهندگان ابتدائی آن خارج شده است.

با توجه به این مهم و پیروِ گفته ها و نظراتی که همواره بر آنها تاکید داشته ام، بدیهی ست که ارادۀ مردم نمیتواند مورد تایید من نباشد. این فراخوان از سوی اشخاصی صادر شده که به اذعان خودشان خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیستند. اما وقتی این روز با حضور گسترده، سرنگونی طلبانه و انقلابی و ساختارشکنانۀ مردم ایران همراه شود دیگر متعلق به مردم است و رهبران آن خود مردم هستند و این مردم خواهند بود که تاریخ سازی میکنند

آنچه در این میان برای من و فکر میکنم کل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان ایران تعیین کننده و کلیدی ست، اصلِ تضمینِ بیقید و شرط عدم سنگ اندازی از سوی نیروهای دخیل در جنبش در راه قدمهای پیشروی جنبش زنان ایران است
من اینجا نمیخواهم برای جنبش زنان، حق و حقوقی از نیرو یا جنبشی گدائی کنم.

جنبش زنان ایران یک دشمن رسمی دارد که جمهوری اسلامیست و من فکر نمیکنم درنده تر و زن کُش تر ازآن در ایران وجود داشته باشد. همان دشمن را زنان ایران به زانو درآورده اند. هرنیروی دیگری نیز مقابل ما قرار بگیرد باید حساب مقاوت همه جانبۀ ما را بکند.

سال گذشته شاهد این بودیم که در بسیاری مواقع، طرح رادیکال و ساختارشکنانۀ خواستها و مبارزات جنبش زنان تحت الشعاع مسائل دیگر قرار می گرفت.
آنروزها بارها با طرح این مطلب زن ستیزانه که" حاکمیت از طرح شعارهای مربوط به جنبش آزادی زن به نفع خود استفادۀ تبلیغاتی میکند" جلوی ابراز وجود سیاسی ـ اجتماعی جنبش ساختارشکنانۀ زنان ایران گرفته میشد

این در حالیست که امروز تنها اعتراضی به جمهوری اسلامی اعتبار دارد که دستاویز "تبلیغات" دشمن رسمی مردم ایران قرار نگرفته، "نگران" آن نباشد بنابراین موضع من روشن و واضح است اگر حرکت ۲۵ بهمن ماه یک حرکت همگانی و متعلق به همۀ مردم ایران است، هیچ کس حق تعیین اینکه چه شعار یا خواسته ای مطرح بشود یا نشود را ندارد.
هیچ مصلحت، سیاست و حکمتی برای محدود کردن جنبش ساختارشکنانۀ زنان پذیرفتنی نیست. هیچ کس به مردم مصر یا تونس نگفت فلان شعار را ندهید یا این را بگوئید که ما میخواهیم.

ماهیت حرکت ۲۵ بهمن، در شعارها و طرح خواسته های آن تعریف خواهد شد.
. جنبش مردم موظف است امنیت فکریِ زنانی را تامین کند که به خیابان میآیند تا بگویند کل این 32 سال به زور حجاب به سر کرده اند. تا بگویند قوانین اسلامی که مستقیما صد ها هزار قربانی از زنان ایران گرفته و بطور کلی زندگی متعارف انسانی را برای فرد فرد آنان مختل و غیرممکن نموده را نمیخواهند.

به این معنا، ۲۵ بهمن در صورتی اعتبار خواهد داشت که هژمونی طلبی ایدئولوژیک جریاناتی را با خود به یدک نکشد که هنوز دنبال زد و بند از بالا هستند و مهمتر از همه در راستای بستن دهان جنبش زنان ایران عمل میکنند
من فکر میکنم، با توجه به حرکت باشکوه مردم مصر که چشم جهان را خیره ساخت، ما مردم ایران باید به لفافه گوئی با دشمن پایان دهیم. "هزینه ها" به گواه یکسال گذشته با تعلل و مکث بالا میروند نه با عزم و رادیکالیسم انقلابی
با توجه به موارد ذکر شده، رئوس نظرات من به ترتیب زیر هستند:ـ

۱ـ روز ۲۵ بهمن، میتواند فرصت مناسبی باشد برای اینکه تعیین تکلیف نهائی با رژیم جمهوری اسلامی کلید بخورد. در صورت تحقق این امر، خیابانها را تا سرنگونی رژیم نباید ترک کنیم
۲ـهمۀ شرکت کنندگان باید آزاد باشند نظرات، مطالبات و شعارهای خود را مطرح کنند. تنها دشمن ما در این روز باید مزدوران رژیم جمهوری اسلامی باشند
۳ـ جنبش ساختارشکنانۀ زنان ایران باید خود را صاحب مجلس هر حرکت مردمی در ایران بداند و بصورت تعرضی و رادیکال به ابراز وجود و مبارزه بپردازد
۴ـ اگر حرکت ۲۵ بهمن ماه به آن بیانجامد که در تهران یا شهرهای دیگر وضعیتی مشابه دو هفتۀ گذشته در قاهره بوجود بیاید، همه مردم موظف اند در مناطقی که تحت کنترل نیروهای انقلابی مردم است، مانع از ایجاد محدودیت برای هر فرد خصوصا زنان در حضور، پوشش و ابراز عقاید سیاسی شوند.

***
با امید به اینکه مبارزات ما مردم ایران هرچه زودتر به ثمر نشسته، همچون مردم مصر و تونس، خود را از شر دیکتاتورهای حاکم برهانیم و به حضور ننگین جمهوری اسلامی در ایران خاتمه دهیم.
زنده باد آزادی، زنده باد برابری
زنده باد انقلاب
زنده باد جنبش ساختارشکنانۀ زنان ایران
سارا فنائیان
12.02.2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر