۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

حملۀ وحشیانۀ رژیم اسلامی به فعالان کارگری و دستگیری آنان محکوم است

حملۀ وحشیانۀ رژیم اسلامی به فعالان کارگری و دستگیری آنان محکوم است

روز جمعه ٢٦ خرداد، جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، که در حال برگزاری مجمع عمومی سالیانۀ خود در شهر کرج بودند، مورد هجوم وحشیانۀ نیروهای امنیتی هار رژیم اسلامی و ضرب و شتم مامورین مسلح قرار گرفتند. بنا به گزارش کمیتۀ هماهنگی ٦۰ تن از فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتی مهاجم دستگیر و تا روز ٢۸ خرداد ٩ نفر از دستگیر شدگان هنوز در بازداشت قرار دارند و بقیه آنان آزاد شدند.
این برخورد حکومت ایران، مانند همۀ برخوردهای تاکنونی آن به فعالان کارگری، بیانگر ماهیت ضد کارگری و ضد دموکراتیک رژیم ننگین جمهوری اسلامی است. طبقۀ کارگر باید این نوع برخوردهای افسارگسیختۀ رژیم اسلامی به ضد فعالان کارگری را به منزلۀ هشداری برای سرکوب با نقشه و سیستماتیک اعتراضات و مبارزات کارگری و دموکراتیک در جامعۀ ایران بداند و برای خنثی کردن آنها آمادگی ذهنی و عملی خود را بیشتر، تازه تر و همه جانبه تر نماید، بر ضرورت مبارزه با رژیم در عرصه های مختلف تأکید داشته باشد و تدابیر لازم را در این عرصه ها به کار برد.
مبارزات فعالان کارگری و تدابیرشان به ویژه باید تأمین کنندۀ استقلال سیاسی و تشکیلاتی طبقۀ کارگر باشد. برای این وظیفۀ خطیر آنان باید به تشدید مبارزۀ آگاهانه به ضد سرمایه داری و رژیم حاکم بپردازند. یکی از ضروری ترین تدابیر مبارزاتی کارگران به ویژه در جامعه ای استبدادی مانند ایران برای تداوم مبارزه و ارتقای آن به مبارزه ای انقلابی، که تنها راه رهایی این طبقه از استثمار سرمایه داری و حکومت اختناق است، تلفیق درست و مناسب کار علنی با فعالیت مخفی است. متاسفانه به این تدبیر که امر اثبات شده در مبارزۀ جهانی پرولتاریاست، در ایران بسیار کم بها داده می شود. در صورتی که از یک سو وجود تشدید سیاست های نظامی گری حکومت ایران و افسارگسیختگی نیروهای امنیتی آن و از سوی دیگر وخامت زندگی توده های مردم، از جمله به خاطر تورم افسارگسیخته، که رژیم اسلامی را شکننده تر و وحشت زده تر و بنابراین هارتر می سازد، ایجاب می کند که فعالان کارگری بسیار آگاهانه تر و مسئولانه تر به این الزامات بیندیشند و در این موارد چاره جویی کنند.
 ما خود را ملزم می دانیم که به فعالان کارگری این را گوشزد کنیم که آزادی عده ای از فعالان را موضوعی موقت تلقی کنند و از آمادگی برای تهاجم مجدد رژیم و یا دستگیری های انفرادی ِ حتی همین عده از رفقای خود غافل نباشند. بی شک فعالان کارگری توجه دارند که یکی از وسایل مقابله با تهاجم رژیم جمهوری اسلامی کار تدارکاتی برای اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگری و توده ای به سیاست های پیگر ضد کارگری و ضد دموکراتیک این رژیم است.
٢٩ خرداد ١٣٩١
جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر