۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

کشتار کولبران کرد را متوقف کنيدکشتار کولبران کرد را متوقف کنيد 

نظام و ايدئولوژی ويرانگر، در اشاعەی خشونت؛ مقدسات کهن و مدرنِ خود را تئوريزە کرده و آنرا در راستای بقای خود مشروعيت می بخشد. هر اندازە خشونت بورزی بە همان مقدار بقا خواهی يافت و اين البتە همان مسير خود ويرانگری نيز هست.

متاسفانە مامورين مرزی جمهوری اسلامی از همان روزهايِ آغازينِ تسلط، بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود در زندگيِ مرز نشينان ايران از هيچ خشونتی عليه آنها فروگذار نکردەاند. بی گمان اين رفتارهای ضدانسانی و کشتار مردم بی دفاع کە در مخيله‌ى تاريخی آنها، محلی برای فهم و هضم مرز وجود ندارد، بسيار دردآورتر است.

دادوستد برخی کالاهای مصرفی از اين سو و آن سوی مرز، در شرايط نابسامان معيشتى مردم، با گلوله‌هاى سربى داغ پاسخ دادە شدە است. در همە اين دوران بە ويژە در ساليان اخير آمارها، حکايت از کشتە شدن صدها کولبر و كاسبكار مرزنشين، در مرزهای کردستان ايران دارند. در جايی کە تمامی بنادر و مرزهای رسمی در انحصار باندها و محافل سياسی و سپاهی قرار دارد، کشتار سيستماتيک و سبعانەی کولبران و كاسب كاران کرد به بهانه قاچاق، يکی ديگر از مصاديق بارز دهن کجی بە شان وکرامت انسانی و بی ارزش بودن جان بشر در نظام جمهوری اسلامی است.

ساليان سال است کە اين مرز نشينان کولبر کشتە ميشوند و صدايشان بە جايی نمی رسد. از سويی صدها نفر قربانی ميادين مين می شوند و از ديگر سو با شليك بی محابای مرزداران جمهوری اسلامی به قتل می رسند. بە ندرت ديدە شدە است کە محافل حقوق بشری و روشنفکری منطقەای و جهانی بە ‌حمايت از اين قربانيان برخاسته و ‌نسبت بە ضد انسانی بودن اين روند، مراجع بين المللی را آگاه سازند.

ما امضا کنندگان اين بيانيە ضمن اعلام همدردی با قربانيان اين فجايع، مراتب اعتراض و انزجار خود را بە گوش مسئولين بلندپايەی جمهوری اسلامی رساندە و ضمن محکوم کردن اين سياست خشونت ورزانه و ضدبشری از آنان می خواهيم تا فورا اين کشتارها را متوقف سازند.

ما امضا کنندگان اين بيانيە از تمامی مدافعان و سازمانهای حقوق بشری و ديگر نهادهاى بين المللی می خواهيم تا در اين خصوص نسبت بە بازخواست مسئولان جمهوری اسلامی اقدام نمودە و در محکوميت و توقف اين روند، تلاشهای انسان دوستانەی خود را شدت و عملی سازند.
اسامی به ترتيب حروف الفبا

ابراهيم جهانگيری- فعال سياسي، کانادا
ابراهيم حميدی- فعال مدنی
ابراهيم زيوەيی- فعال سياسی- اربيل، کردستان
احسان حقيقی نژاد- شاعر و نويسندە، ايران
احمد باطبی
احمد شيربيگی
آراس جواد- روزنامەنگار
اردشير زارع زاده
ارسلان يار احمدی- فعال سياسی
آرش اعلم
آريا حسينی- فعال دانشجويی
آزاد روراست
‌آزاد مستوفی
- روزنامەنگار
آسو پيروتی
آسو خبات- شاعير و فعال سياسی
آسو صالح
اصغر کيانی- فعال سياسي، هلند
اکبر امينی ارمکی
اکبر لکستانی
آگری بالکی- فعال سياسی- نروژ
اميد پورمحمد علی
اميد رضا اختری
امير بابکری
امير صحتی
امير کلهر- فعال دانشجويی
انور عباسی
آيت روحانی- فعال سياسی
آيدا سعادت- فعال حقوق زنان
ايوب شهابی راد- فعال سياسی
بابک اجلالی- فعال حقوق بشر
بارزان ناصرى -فنلاند
بختيار عزيزی- فعال سياسی
بها ابراهيمی- فعال سياسی- بلژيک
بهداد بردبار
بهرام مرادی- فعال مدنی
بهروز جاويد طهرانی
بهروز عادل
بهزاد خوشحالی- نويسندە
بهزاد مهرانی- فعال سياسی
بهمن توتونچی- روزنامەنگار
بهناز مهرانی- روانشناس
بئا تبان
بيژن حکمت
پريسا کاکائی
پژمان اکبرزادە- روزنامەنگار
پولا نانوازادە
تروسکە صادقی- شاعر و مترجم
توران ناظمی
جانى ديلان- روزنامه نگار أمريكا

جعفر قديم خانی
جمال نجاری- روزنامەنگار، فرانسە
جمشيد بابايی
جمشيد بهرامی- نويسندە و کارگردان نمايش، آلمان
جهانگير حاتمی-آلمان

جهانگير عبداللهی- فعال حقوق بشر، آلمان
جوامێر مارابی- روزنامەنگار
چيا عزيزی- فعال سياسی
حاتم منبرى- سوئد
حامد ابراهيم نژاد
حامد مايلی- سوئد
حسن شجاعی
حسن طالبی
حسن نايب هاشم- مدافع حقوق بشر
حسين بهروز
حميد حميدی
حميد ساعدی- هنرمند
حميدە يوسفی
خالد چالاکی
خالد درودی- سوئد
خالد عثمانی
خليل حواری نسب- آلمان
دارا رستمی- فعال سياسی- دانمارک
داريوش مجلسی- هلند
داوود نادری فرد- هلند
درويش رنجبر- ديپلمات پيشين ايران
دلشاد خوشناو- روزنامەنگار
دياکو مرادی
راضيە (پری) نشاط
رحمان جوانمردی
رحمان کرماشانی- فعال سياسی
رسول سلطانی- روزنامەنگار
رسول گوهری- هنرمند، اربيل کردستان
رضا اميد
رضا جعفريان
رضا قاضی نوری- فعال سياسی
رکسانا مصباح
رويا عراقی- معاون آقای کاظمينی بروجردی
زاگروس اندازياری- سوئد
زاهد حنبلی
ژاکلين هوبرت
ژانت عبداللهی
ژيوار رسولی- روزنامەنگار
سارو خسروی
ساسان امجدی
- روزنامه نگار
سپيدە پورآقايی- فعال مدنی
ستار رحمانی- فعال سياسی
سجاد شاهمرادی
سحر ديناروند
سحر رضازادە
سعيد ساعدی- فعال سياسی
سعيد سنندجی
سلام اسماعيل پور- فعال سياسی
سليمان چوكلى- نروژ
سوران دانشور- روزنامەنگار، کردستان
سورکيو زەکی- عضو جامعەی حقوق بشر کرد در سوئد
سورنا هاشمی
سوسن محمدخانی غياثوند- خبرنگار، فرانسە
سولماز ايکدر- روزنامەنگار
سياووش جليلی
سيد احمد موسوی
سيد اکبر روحانی
سيد عماد هاشمی
سيدضيا خليلی نيا
سيروان عصمت
سيماکو رشيدی
سيمين سانيگا
شابان خليل
شادی امين
- پژوهشگر و فعال حقوق همجنس گرايان
شادی صدر
شبنم موسوی- استاد دانشگاه، امريکا
شلير باپيری- روزنامەنگار و فعال حقوق بشر
شهلا دباغی
شهلا رشيدى- سوئد
شورش شاواز- روزنامەنگار و فعال سياسی
شيرکو جهانی- روزنامەنگار، سوئد
شيوا نوجو
صابر کاکەحسن- کوردستان
صلاح عباسى- سوئد
طارق کاريزی- روزنامەنگار
طاهر پوردل- بريتانيا
عارف نادری
عامر گلی- روزنامەنگار- کردستان
عبداللە ويسی- آلمان
عبدالواحيد خندەرەش- فعال سياسي، نيوزلند
عثمان کرمی- دانشجو، کردستان عراق
علی ايلامی-فعال سياسی
صابر رحمانپور- فعال مدنی
داودآزادفر-روزنامەنگار
ابراهيم مرادپور-فعال سياسی-نروژ
جلال خسروی-فعال سياسی -هلند
قاسم ابراهيمی-فعال سياسی
هوشنگ رحيمی-فعال سياسی
ملکە علم هولی-فعال مدنی
رضا منوچهری-روزنامەنگاروفعال سياسی
توران زندی- فعال مدنی
علی پيشرو
علی چمن گلی
علی عجمی
علی کلائی
علی مهرابی- شاعر و فعال سياسی
عمار گلی- روزنامەنگار، کردستان
غلام فاتحی
- هنرمند
غلام فاتحی-هنرمند
فردوس يوسفشاهی-فعال مدنی-آمريکا
امين عبدی-فعال سياسی-دانمارک
آرش زمانی-فعال سياسی-فرانسە
جلال خلخالی-فعال سياسی
فاريا بارلاس
فتح اللە کياييها
فرشيد محمدی
فرهاد اکبری- روزنامەنگار
فرهاد عونی- نويسندە
فريبا داوودی مهاجر
فريدون کاويان
فواد فتاحى- نروژ
فوئاد عباسی- روزنامەنگار
کاردو آريان
کاروخ باوەجانی- دانشجو، نروژ
کامران افرازە- فعال سياسي، آلمان
کانون دموکراسی آذربايجان
کاوە جوانمرد- روزنامەنگار
کاوە حسن پور
کاوە روژهلات- فعال سياسی
کاوە سور- فعال سياسي، کانادا
کاوە شيرزاد- فعال مدنی
کاوە کرمانشاهی
کتايون شيبانی
کتی شيبانی
کژال حاجی عباسی
کژال محمدی- فعال سياسی
کسرای کيهان- فعال سياسي، اتريش
کمال محمدی- فعال سياسی- آلمان
کوروش صحتی
کيوان فروزان
لقمان قربانی
لقمان کريمی- فعال سياسی
ليلا حسينيان
مارال شريف پور
مازيار حسينی
ماندانا حبيب زادە- فعال سياسی
مجيد الياسی
مجيد تمجيدی- فعال سياسی
محسن قزلجی
محمد احمدپور، سوئد
محمد اسماعيل نژاد
محمد رستم زادە
محمد رضا روشنی
محمد شريفی- نويسندە و روزنامەنگار، کردستان
محمود جعفری
محمود شريفی- روزنامەنگار
مريم افشاری- فعال سياسی
مريم حکمت شعار- فعال حقوق بشر
مريم خزايی- فعال سياسی
مريم روزبهانی
مريم فتحى- فعال سياسى اسثانيا
مسعود فتحي، شاعر و روزنامەنگار
مسعود مناف- روزنامەنگار، سوئد
مصطفی خسروی- فعال سياسی
منصور فرجی- هنرمند
منصورە فتحی
مهدی بيات
مهدی عربشاهی- دبير سابق دفتر تحکيم وحدت
مهدی نوذر- فعال سياسی
موسی کرماشانی- فعال سياسی
ميترا آريان- فعال حقوق زنان
ميثم رودکی
ميديا بايزيدپور- فعال سياسی
ميرو ايزدی
نارين محمدی-روزنامەنگار
ناهيد موكرى- فعال حقوق زنان
ناوەندی پێشەوا- بۆ لێکۆڵينەوە و توێژينەوە
نيشتمان حسينی
نيما بازاللهی
هادی حق شناس
هادی صوفی زادە- فعال سياسي، نروژ
هالە سلحشور- وبلاگنويس
هاوار بازيان- روزنامەنگار، سوئد
هرير رسولی
هژار عزيزی- فعال سياسی
هژير شريفی- فعال حقوق بشر
هلمند اربابی- کوشای فرهنگی سياسي، سوئد
هومن سعيدی
وحيد حبيب پناه
وحيد کمالی- فعال سياسی
ويکتوريا آزاد- فعال سياسی
ياسر گولی- روزنامەنگار، کردستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر