۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روزجهانی کارگربیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روزجهانی کارگر

     اول ماه مه روز جهاني كارگر، روز رزم مشترك همه‌ی كارگران و رنجبران و استثمارشوندگان جهان است؛ اين روز فرصتي است تا يك بار ديگر صف واحد طبقاتي را عليه سود پرستان ستمگر تشكيل دهيم و صداي رساي طبقه‌ی كارگر را به گوش جهانيان برسانيم كه : "ما كارگران و زحمتكشان بازوي پر توان و تعیین‌کننده‌ی مسير تاريخ آینده‌ی جهانيم و بيداد را به هر طريق ممكن به باد فنا خواهيم سپرد و دوش‌به‌دوش زنان و مردان كارگرِ همه‌ی كشورهاي جهان ، روند فاسد و روبه‌زوال نظم سرمایه‌داري را كه عامل همه‌ی بحران هاي انساني و اجتماعي است ،سد خواهيم كرد؛ تا ديگر هيچ مادري براي سير كردن فرزند خود مجبور به تن فروشي نشود و هيچ پدري براي درمان فرزند بيمار خود به التماس زار نزند و هيچ كودكي براي سير كردن خود سطل زباله را زير و رو نكند و هيچ كجاي طبيعت قرباني سود اقليت شکم‌باره و سیری‌ناپذیر نگردد."
     كارگران و زحمتكشان ايران نيز بيش از یک قرن است كه همگام و دوشادوش همه‌ی رنجبران جهان عليه بيداد طبقه‌ی سرمایه‌دار و نظم سرمایه‌داري  مبارزه می‌کنند.در مبارزه‌ی بی‌امان با این نظام به‌غایت مرتجع و سركوب گر  پيروزي هاي بزرگي نيز به‌دست آورده و از شکست‌ها نيز تجربه‌های گران‌بهایی كسب کرده‌اند كه در مبارزه‌ی آتي چراغ راهشان خواهد بود. درك بحران هاي ساختار نظم مسلط بر جهان كه همه‌ی اركانش با خون ستم ديدگان و استثمارشوندگان رنگين شده چندان دشوار نيست. اين ساختار كه تا كنون به كام اقليت يك درصدي سرمایه‌داري بوده با تکانه‌های بحران هاي جدي آماده‌ی فروریزی است. وحدت طبقاتي و همگامي با زحمتكشان جهان ، سازمان پذيري و تشكل ، جدی‌ترین سلاح ما عليه اين بيداد طبقاتي است با اين سلاح است كه می‌توان و بايد اين ساختار مبتني بر سود يك درصدی‌ها را در جهان و ايران به چالش كشيد. فعالان و مدافعان حقوق كارگر در پي آن‌اند كه با درك شرايط و توازن قواي طبقاتي خواسته‌های كارگران و زحمتكشان ايران را در اين رزم طبقاتي اعلام كنند و از همه‌ی باورمندان به برابري و رفع ستم طبقاتي می‌خواهند كه با حمايت از اين مبارزه به تعميق آن ياري رسانند.
     مبرم‌ترین اين خواسته‌ها عبارت‌اند از :
     1   پرداخت فوري حقوق و دستمزد معوق كارگران شاغل در همه‌ی بخش هاي اقتصاد اعم از بخش خصوصي و غيرخصوصي و تعيين حداقل دستمزد بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز و با نظارت فعال تشكل هاي مستقل كارگري.
     2 تأمین مسكن مناسب براي همه‌ی حقوق‌بگیران و تأمین كار براي همه‌ی بيكاران و همگاني كردن استفاده از مقرري بیمه‌ی بيكاري براي همه‌ی بيكاران
     3- واگذاري سازمان تأمین اجتماعي به  صاحبان واقعي آن و اداره‌ی آن توسط نمايندگان واقعي كارگران
     4- بيمه كردن همه‌ی شاغلان و بيكاران و كنترل و نظارت تشكل هاي صنفي كارگران بر صحت اجراي آن و پرداخت حق بیمه‌ی كارگران توسط كارفرمايان
     5- برچيدن بساط نظاميان و عناصر امنيتي از واحدهاي توليدي و مؤسسات اقتصادي و کارگاه‌ها و به رسميت شناختن تشكل هاي كارگري و هرگونه اعتراض كارگران براي احقاق حق خود
     6- حذف برنامه‌ی اصلاح قانون كار از دستور كار مجلس و دولت
     7- لغو مصوبه‌ی خارج كردن کارگاه‌های زير 10 نفر از شمول قانون كار
     8- رفع محدوديت از سنديكاها ، اتحادیه‌های كارگري و هرگونه تشكل و مراسم كارگري به‌ویژه قانوني كردن تعطيلي روز جهاني كارگر به‌عنوان روز مبارزه‌ی كارگران عليه ستم طبقاتي
     9-الزام كارفرمايان به پرداخت دستمزد برابر در مقابل كار برابر و رفع هر گونه تبعيض در محيط كار اعم از تبعيض جنسيتي ، تابعيتي ، قوميتی ، عقيدتي و...
    10- حمايت از خانواده‌های نيازمند و جلوگيري از كار كودكان زير 18 سال
    11-  كنترل کارگاه‌ها و همه‌ی محيط هاي كار در
زمینه‌ی رعايت بهداشت، ايمني كار و حمايت از جان كارگران در برابر سود كارفرمايان
     12- برخورداري تمامي بازنشستگان و مستمری‌بگیران از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه‌ی اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره‌مندی آنان از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی
     13- آزادي حق اعتصاب براي كارگران و زحمتكشان به‌عنوان سلاح برنده عليه بيداد كارفرمايان صاحب قدرت
     14- قطع سركوب اعتراضات کارگری و مردمی، لغو مجازات اعدام ، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط زندانيان كارگري و ديگر فعالان اجتماعي از زندان و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه آنان و بر چیده شدن فضای امنیتی موجود در جامعه
     15- حذف قراردادهاي موقت و سفيد امضا و به رسميت شناختن قراردادهاي جمعي با نظارت و مديريت تشكل هاي مستقل كارگري
     16 واگذاري بنگاه‌های اقتصادي خصوصي شده به كارگران شاغل در همان واحد اقتصادي و جلوگيري از غارت اين واحدها توسط مديران حريص، آزمند و بی‌کفایتی كه اين واحدها را تا آستانه‌ی تعطيلي و ورشكستگي کشانده‌اند.
     17 آزادي بيان و قلم و هر گونه تشكل براي كارگران و فعالان اجتماعي بدون محدوديت
     18 رفع قوانين تبعیض‌آمیز و محدوديت اشتغال و تحصيل براي زنان ، كارگران غير ايراني ،اقليت هاي قوميتی و عقيدتي و...
     19 حذف هزینه‌های آموزش‌وپرورش ، آموزش عالي و مهارت‌آموزی در سطح كشور و نيز حذف هزینه‌های درمان تمام حقوق‌بگیران و بيكاران و خانواده هاشان در تمام بیمارستان‌ها
     20  لغو جهت‌گیری هاي اقتصادي مبتني بر توصیه‌ی نهاد هاي اقتصاد امپرياليستي بانك جهاني ، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهاني و رفع محروميت عمومي ناشي از اين سیاست‌ها كه تا كنون قرباني هاي بسياري از جامعه گرفته است.

    « پاينده باد اول ماه مه، روز رزم مشترك كارگران جهان»
     كانون مدافعان حقوق كارگرهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر