۱۳۹۲ آذر ۱۶, شنبه

اعدام ھا را متوقف و زندانيان سياسی را فورا آزاد کنيدحمایت از بيانيه مشترک رضا و بھنام توسط شاھرخ زمانی ، محمد جراحی و خالد حردانی
زندان اوین، رضا شھابی و بھنام ابراھيم زاده:

اعدام ھا را متوقف و زندانيان سياسی را فورا آزاد کنيد
مردم شریف ایران، مردم انساندوست دنيا ھمانطور که ميدانيد در حال حاضر دھھا فعال کارگری و تعداد زیادی از زندانيان سياسی و عقيدتی با اتھاماتی واھی و به جرم مبارزه برای حق و حقوق خود در زندانند. جرم اینھا این است که تلاش کرده اند کارگران را برای احقاق حقوق خود متشکل کنند، و عليه بيعدالتی ھا و بيحقوقی ھا ابراز مخالفت کرده اند
این درحالی است که دولت آقای روحانی با آزاد کردن شماری از زندانيان که اکثرا ھم "خودی" بوده اند ژست "اعتدال" به خود گرفته است. ما زندانيان محکوم در بند ٣٥٠ زندان اوین ضمن اعلام خوشحالی از آزادی کسانی که در ھمين مدت از زندان آزاد شده اند، اعلام ميکنيم اولا غوغا بر سر آزادی زندانيان سياسی و وعده ھای پيشاانتخاباتی یک ھياھو بيشتر نبوده و آزادی ھمين تعداد نيز بخاطر اعتراضات داخلی و یا جھانی صورت گرفته است. ما زندانيان بند ٣٥٠ زندان اوین، اعلام ميکنيم که نه تنھا خبری از آزادی دھھا کارگر زندانی و شمار بسياری از زندانيان سياسی و عقيدتی نيست، بلکه فشار بر روی آنھا شدت یافته و اعدام ھا نيز چندین برابر شده است. توھين و بدرفتاری با زندانيان به حد اعلای خود رسيده و بی توجھی به معالجه و دوا و درمان زندانيان بيمار بيدادميکند.
ما مجرم نيستيم و جنایتی نکرده ایم که باید مورد اینھمه اذیت و آزار و توھين قرار گيریم و به سالھا زندان محکوم شویم. سوال ما این است که آیا ارگان ھای حکومتی مي توانند به جامعه اعلام کنند که جرم ما چه بوده است؟ آیا صدا و سيمائی که ھزینه ھایش از طریق اسثتمار ما کارگران و ماليات از مردم تامين ميشود این جسارت را دارد
که مناظره ای با ما ترتيب بدھد تا مردم ھم از جرائم! ما مطلع شوند؟ آیا آقای روحانی و سيستم قضائی کشور حاضرند با ملاقات یک ھيئت بين المللی از زندان اوین موافقت کنند؟ ما کيفرخواست سنگينی عليه کسانی داریم که آزادی را از ما گرفته اند و ما را از بودن در کنار عزیزانمان محروم کرده اند. اولين خواست ما آزادی فوری و بدون ھيچ قيد و شرطی از زندان است. خواست اضطرای ما نيز این است که تمامی زندانيان سياسی که نياز به درمان و معالجه دارند، با استاندارد قابل قبولی تحت درمان و معالجه قرار گيرند و بيمارانی که احتياج به معالجه در بيرون زندان دارند به آنھا مرخصی لازم داده بشود. ما ميخواھيم که به تحقير و بدرفتاری ھای روزمره زندانبانان با زندانيان فورا و برای ھميشه پایان داده شود و امکانات ملاقات با بستگان و وکلای زندانی در فضائی توام با احترام فراھم شود. ما خواھان اعزام ھيئت ھای بين المللی برای بازدید از زندان اوین و کليه زندانھای کشور اعم از سياسی یا غير سياسی ھستيم. ما مخالف مجازات اعداميم. اینھا برخی از خواست ھای بحق ما است. ما مخالف مجازات اعدام ھستيم. و آخرین تاکيد ما توقف فوری اعدامھاست. ما از مردم شریف ایران و مردم انساندوست در سراسر جھان ميخواھيم که فعالانه از خواست ھای ما حمایت کنند و ھمه جا صدای ما باشند.
رضا شھابی عضو ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه- بند ٣٥٠ زندان اوین
بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و دفاع ا زحقوق کودک، عضو کميته پيگيری تشکلھای آزاد کارگری و جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، زندان اوین پند ٣٥٠
ما :
شاھرخ زمانی از زندان گوھردشت کرج و محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز از اعضای کميته پيگری ...و خالد حردانی از زندان گوھر دشت کرج با دوستان خود رضا شھابی و بھنام ابراھيم زاده ھم عقيده بوده و نوشته بالا را تایيد و امضا می کنيم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر