۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

خطاب به : برگذارکنندگان یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران–مونترالخطاب به : برگذارکنندگان یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت درایران– مونترال

" آن که حقیقت را نمی داند نادان است ، آن که حقیقت را می داند ولی انکار می کند تبهکار است ."
برتولت برشت

حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی  با دریایی ازخون بهترین فرزندان این مرز و بوم و با سرکوب بیرحمانه کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، اقلیت های قومی ومذهبی همراه است . رژیمی برآمده ازاعماق قرون برای حفظ نظام سرمایه و نو کیسه های سرمایه داربر بستری از ترویج خرافات ودینداری قدرت مآب از ابتدا به قدرت رسیدنش تا هم اکنون جزء با تکیه بر سر نیزه نتوانسته است حکومت کند. نابودی سازمان های سیاسی، این وجدان های بیدار جامعه استبدادی، که  برای دسترسی به مطالبات انقلاب پا فشاری می کردند وخواب آسوده را بر به قدرت رسیدگان حرام کرده بودند، در دستور کار رژیم بود . خمینی جنگ را نعمتی دانست تا به بهانه آن برای تثبیت قدرت خود و رژیم نو سرمایه داران ، حمله به سازمان ها راآغاز کند .از کشته ها پشته هاساختند و گروه ، گروه مرگ عزیزان ما را از رادیو و تلویزیون و مطبوعات وابسته اعلام میکردند تا ترس را به فضای عمومی تبدیل کنند .
رژیم جمهوری اسلامی در آغاز جنگ برای سرکوب مطالبات انقلاب وتثبیت قدرت خود، نیروی های سیاسی را هدف گرفت و آنگاه که در پایانه جنگ جام زهر را نوشید، باز به سراغ زندانیان سیاسی که دوران محکومیت خود را می گذراندند رفت . چوبه های دار را بر پا کرد و جان عاشق ترین انسان ها را که جزءرهایی وطن از جهل وستم طبقاتی چیز دیگری نمی خواستند ،گرفت . طناب های دار سنگین در وزش باد تکان خوردند . آن جان های شیفته  به دار شدند تا رژیم شکاف های پیش آمده در قدرت را بتواند وصله پینه کند و بربستر ترس همگانی به حیات ننگین خود ادامه دهد.
رد پای نظام امپریالیستی در پهنه تاریخ با غارت و چپاول سرزمین های دیگر همراه بود وهست . تحمیل دو جنگ جهانی انسا ن سوز به بشریت برای جا به جا کردن بازارهای جهان و صدها کودتا در گوشه وکنار دنیا وحمایت از حکومت های استبدادی در مقابل نیروهای پیش رو، کشتارهای بی وقفه برای غارت ثروت ملل دیگر ،از حداقل های حضور امپریالیست ها در عرصه تاریخ بوده وهست . قطب نمای آنان برای حرکت در گستره خاک ، سود است برای خود و ویرانی وتباهی برای دیگران .
در آشفته بازاری که برجهان سیاست حاکم است،حالا امپریالیست ها برای تسلط خود بر منابع دیگران، خود را دایه های مهربان تراز مادرنیز نشان میدهند وگاهی اشک تمساح می ریزند تا موقیعت خود را در شرایط بحرانی حاکم در منطقه خاورمیانه وبقیه نقاط دنیا حفظ کنند. آنها برای به اسارت کشیدن ما تنها به غل و زنجیر نیاز ندارند ، به حامیان داخلی و ذهن های بسته وکوته نگر نیزنیازمندند.
از آنجا که عضو دعوت کننده ازمن برای شرکت در برنامه ای که در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 است،از ترکیب شرکت کنندگان در برنامه مرا آگاه نکردهبود،وگرنه زحمت این نوشتار پیش نمی آمد، از آنجا که  دربساط ایران تریبونال سرنخ ها به قدرت های ویرانگر آلوده است ، واز آنجا که نمی خواهم  بخشی از دکور نمایشی باشم که به صدایی موقعیت ومشروعیت می دهد که در خدمت منافع جنگ افروزان جهانی است ، از آنجا که نمی خواهم در کنار آقای پیام اخوان در برنامه ای شرکت داشته باشم ، بدینوسیله انصراف خود را از شرکت در برنامه شما اعلام می کنم  واز شما می خواهم نام مرا از تمام آفیش های تبلیغاتی خود بردارید .
دلمشغولی به سرنوشت انسان درگستره خاک و تعلق سیاسی به رهایی زحمتکسان از کار مزدی ورسیدن به آزادی وخسته نشدن از پی گیری مطالبات آن جاندادگان راه آزادی وسوسیالیسم ،تنها با تکیه به نیروهای مستقل ازدو قدرت مسلط بر سرنوشت وهستی ما یعنی جمهوری اسلامی در کلیت آن وامپریالیست های رنگارنگ ، می تواند ما را در پیشبرد امر رهایی از گزند و ابتذال نجات دهد.
پناه بردن به امپریالیست ها برای داد خواهی ، بی اعتبار کردن آرمان همه ی آن جاندادگان است که تا آخرین دقایق عمرشان برای نابودی چنین سیستمی جنگیدند و آرمانشان رهایی انسان از ستم وغارتگری های امپریالیست ها وجمهوری اسلامی بود .
از شکست نیروهای سیاسی نمی توان محملی برای انکار مسئولیت خویش تراشید وبه آغوش گرم امپریالیست ها پناه برد . ما را از جنگ مدام با دروغ گریزی نیست . آن ها که در پشت نام عزیزان ما پناه گرفته اند تا در زمان مناسب به ما یورش ببرند، آن ها که در خیال خود ویرانی ما را رقم زده اند ونقشه ها دارند تا از رهایی و دسترسی ما به نان وآزادی جلوگیری کنند ، ما را درو خواهند کرد تا به خرمن ثروت خود برسند . پناه بردن به آنان حاصلی جزء تباهی و ویرانی برای انسان نداشته وندارد.
به خیال دل خوش داشتن ، سعادت زود گذر و فرجامی دردناک همراه دارد . شما در خیال راهی جسته اید و حوادث و واقعیت راهی دیگر نشان می دهند . مدارک تا هم اکنون در دست نشان می دهد که نه تنها دم خروس  ،که خود خروس اززیر قبای این به ظاهر دل سوخته گان برای کشتاردهه 60 ، بیرون زده است .
سیلاب رود خانه  مدارک دیر یا زود این بساط را با خود خواهد برد . هیچ چیز ویرانگرتر از آن نیست که دریابیم فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم. به پیام اخوان وسلامت اندیشه اش در رابط با مسائل ایران ازجمله کشتاردهه شصت باور ندارم . در برنامه شما شرکت نمی کنم . چون نام من در آفیش های تبلیغاتی شما آمده ، حق خود می دانم نظر خود را در رابطه با این برنامه عمومی کنم . راه غلط هیچ تعهدی ندارد که ما را به نتیجه ی درست برساند . برای رسیدن به هدف درست باید تمام قدم ها را درست وسنجیده برداشت .
کسی به آقای کوینز گفت: قاضیان ما رشوه خوار هستند .آقای کوینز پاسخ داد : متاسفانه  اصلن اینطور نیستند ، حتا با بالاترین مبالغ هم نمی توان آن ها را تطمیح کرد تا حق را بگویند . فیل / برتولت برشت

   عیدی نعمتی
2012/اگوست/27

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر