۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

جمعی از کارگران عسلويه،کنگان وکارگران پروژه ای نفت و گاز

پيش به سوی اول ماه مه روز جهانی کارگر

جمعی از کارگران عسلويه،کنگان وکارگران پروژه ای نفت و گاز


ما کارگران پروژه ای نفت و گاز همچون ديگر کارگران امسال را در حالی آغاز کرده ايم که فقر و تنگدستی زندگی ما را هرچه بيشتر تحت فشار قرار داده است. از ابتدای سال کارگران بسياری از کار اخراج شده اند کارگران شهاب خودرو نمونه بارز آن است .تورم بالای بيست درصد کمر مارا شکسته است ،در طی سال گذشته نرخ برابری ارز با ريال به شدت تغيير کرده و قدرت خريد مارا نصف کرده است .
سال گذشته همچون سالهای گذشته فعالين کارگری و کارگران آگاه تحت فشار بوده و زندان خانه دوم آنان گرديده است .هرگونه اعتراض کارگران به شديد ترين وجه سرکوب شده است.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر اخبار بدی را نيز ميشنويم رضا شهابی يکی از فعالين خوش نام کارگری به شش سال زندان محکوم شده است فقط به جرم دفاع از حقوق همکاان خود بايستی بهترين سال های عمر خود را در زندان سپری کند.
سايه بيکار سازی حتی مارا نيز که شالوده اقتصاد ايران که وابستگی شديد به نفت دارد را می سازيم تحديد ميکند. هم رزمان عزيز بياييد مبارزه ای متحدانه را برای گرفتن حقوق اوليه انسانی که همانا کار و دستمزد متناصب با يک زندگی انسانی است به پيش ببريم. تنها با اتحاد بين همه کارگران ايران و جهان است که می توانيم حقوق اوليه خود را بدست آوريم.

مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر را امسال هرچه باشکوه تر در سراسر ايران برگذار کنيم
پيش به سوی ايجاد تشکل های مستقل کارگری
28 فروردين 91
جمعی از کارگران عسلويه ،کنگان وکارگران پروژه ای نفت و گاز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر