۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

اطلاعيه اول ماه مه جوانان و دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب ايران


اطلاعيه اول ماه مه جوانان و دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب ايران 

گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی طبقه کارگر

 جوانان و دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب در کنار کارگران

ج د اب، در حالی که فعالان و تشکل های سياسی دانشجويان طی يک سال گذشته از سوی نهادهای دولتی در داخل و خارج از دانشگاه همواره تحت فشار بوده اند، تعداد زيادی از دانشجويان با محکوميت های انضباطی و قضايی مواجه بوده اند و همزمان با دستگيری فعالين کارگری از سوی نيروهای لباس شخصي، جوانان و دانشجويان در شورای مرکزی جوانان و دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب بارها با انتشار بيانيه های خود، خواهان آزادی تمامی فعالين کارگری خصوصاً رضا شهابی و بهنام ابراهيم زاده، عليرضا اخوان و شاهرخ زمانی بوده اند. جوانان و دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب ضمن اعتراض شديد به دستگيری و بازداشت فعالين جنبش کارگری خواستار احقاق حقوق شان شده اند.
ج د ا ب در بيانيه های خود بارها اعلام کرده اند خبر دستگيری فعالين کارگري، باری ديگر بر دوش ما و دليلی مکرر بر خروش ماست. شنيديم و به دور شنيديم که فعالين کارگری و اعضای کميته پيگيری از جمله بهنام ابراهيم زاده، شاهرخ زمانی و محمد جراح و از سنديکای شرکت واحد رضا شهابی و از سنديکای نيشکر هفت تپه علی نجاتی به حبس محکوم شده اند تا شاهدی ديگر باشند بر همراهی زر و زور و تزوير و برهانی ديگر باشند بر همکاری تيغ و طلا و تسبيح. امروز بزرگانی در کنج بند و زندانند که از دل جنبش کارگری پرچم برابری برافراشتند و قدمی برنداشتند جز در راه احقاق حقوق بنيادين خود، همچنين جدا از بيانيه های ج د اب، تعداد ديگری از تشکل های دانشجويی به طور جداگانه اقدام به انتشار بيانيه در حمايت و همبستگی از فعالين کارگری در بند و زندان کرده اند.
جوانان و دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب بار ديگر در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر ضمن تبريک و گرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر به کارگران، قاطعانه و متحدانه از تمامی نهادها وسازمان ها و تشکل ها و اتحاديه های کارگری می خواهد که در دفاع و برای آزادی فعالين کارگري، اعتراض خود را اعلام و حبس و زندانی شدن فعالين کارگری را محکوم نمايند.
اسامی فعالين کارگری در بند: رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده، عليرضا اخوان، شاهرخ زماني، محمد جراح، علی نجاتي، صديق کريمی
ج د اب آزادی خواه و برابری طلب ايراني، ارديبهشت 91

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر