۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

آنها ایستادند چون خواهان نظمی نوین بودند


آنها ایستادند

چون خواهان نظمی نوین بودند

دزدی با چراغ آمد و با پرچم سبز اسلام و سرما یه ، کشتی بزرگ انقلابی دهه ی پنچاه رابه گل نشاند . با استقرار ولایت فقیه ، حجاب اجباری و سرکوب آزادیخواهان دمکرات و کمونیست ، پیروزی اش را در زندانهای مقاومت و پایداری، به زبان شکنجه به رخ مبارزان در بند کشید.                          
توفان انقلاب توده ای در دهه ی پنجاه، میلیونها انسان را به خیابانها کشاند. نیروی عظیم آنها پایه های سلطنت شا هنشا هی را به لرزه در آورد و در بهمن ۵۷ لاشه ی رژیم سابق به خیابانها پرتاب شد. کاخهای سلطنتی یکی پس از دیگری با نیروی خودجوش توده ها تسخیر گردید.
 رژیم سابق فرو ریخت اما نظام دینی و نمایندگان ارتجاع مذهبی جای آنرا گرفت.همکاری رهبری حزب توده و اکثریت با رژیم ولایت فقیه بی شک در شکست نیرو های چپ در مقابل خمینی و خط امامی ها موثر بوده است.
اما مرتجعان ،  منطق توده ها که مقاومت ومبارزه تا آخر است را نمی توانند درک کنند. درهمان فردای پیروزیشان ، زنان با شعار "ما انقلاب نکردیم تا به عقب بر گردیم " به میدان آمدند و از پیشتازان ادامه انقلاب برای آزادی و برابری شدند.نیروهای مترقی و دمکرات در کلیه سنگرهای مبارزاتی   شرکت فعال کردند وبر قدرت سازماندهی خود در سراسر ایران افزودند.
دهه شصت در تاریخ مبارزات مردم ایران دهه ی مقاومت و مبارزه برای برقراری نظمی دیگراست تولد دیگریست از چپ انقلابی که اینبار آشکارا نمایندگان سرمایه را در کلیه ا شکا ل به چالش می گیرد.                                   
دهه ی شصت خونین، در عین حال دهه ی جمعبندی و آموزش است . مبارزان انقلابی روی راه گلگون راستین نیروهای کارگری و چپ انقلابی پا فشاری می کنند. کلیه مشی های انحرافی و نادرست موجود از طرف احزاب و سازمانهایی که ادعای چپ داشتند، اما از خط امام و رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی سرمایه دفاع می کردند را به نقد می کشند و طرد می کنند.                                                 
چپ انقلابی ضد امپریالیست و ضد سرمایه داری،با ایستادن کادر ها و اعضایش روند نوینی را در مبارزه طبقاتی ایران بوجود آورد.ازآنزمان ببعد میان دو راه بزرگ تاریخی برای تغییر اجتماعی که از زمان مشروطیت آغاز شده بود جنگی خونین و رو در رو پا گرفته است.طبقه کارگر و احزاب و  سازمانهای راستین او در برابر رژیم حا کم در انحصاری کردن قدرت می ایستند و به امام و خط امام نه می گویند دهه ی شصت ، دهه ی این خط کشی بزرگ تاریخی است.                               
کشتار دهه ی شصت در حقیقت ، کشتار جمعی مبارزان انقلابی است که در خیزش مقاومت در برابر حاکمین ، در نبرد با دستگاه های امنیتی و یا در میدان های نبرد دستگیر شده بودند و در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها به مقاومت خود ادامه می دادند . ترس از رشد جنبش های اعتراضی مردم و وجود هزاران زندانی سیاسی که سالها شکنجه و سرکوب را تحمل کرده بودند چنان وحشتی در حاکمین بوجود آورده بود که خمینی در حضور دولتمندان آنزمان در جماران می پرسد چگونه است که اسلام نتوانسته اراده زندانیان را درهم شکند و آ نها را به زانو در آورد. زیردستان را سرزنش می کند که اوین به پایگاه مقاومت علیه رژیم تبدیل شده است.                                                           
بکشید آنها را تا ریشه مقاومت خشک شود؛ بکشید و خاک کنید مقاومت را، چنین است مضمون حکمی که خمینی صادر می کند.
  خونریزترین جلادان به پیروی از این حکم ، مبارزان دمکرات وچپ را از هر حزب و سازمانی به صف کردند و به میدان های اعدام بردند                                       
کمونیست ها و هودارانشان دست در دست هم با یکی شد ن در رفتن بسوی میدان های تیر همچنان استوار ایستادند  آنها به پرواز می اند یشید ند  به صعود تاریخی طبقه کارگر ، به بدیل انقلابی عصر ، به سوسیالیسم . آنها با چشم انداز زیبای بشریت در برقراری دنیایی بی ستم ، بی استثمار انسان از انسان ، با برابری زن و مرد ، با عشق و مهر نسبت به انسان و طبیعت مارا ترک کردند.               
ما برای همیشه یاد آنها را زنده نگه میداریم   
   نه فراموش می کنیم ونه می بخشیم                       
امسا ل ما سا لگرد یادمان دهه ی شصت را بر نگین سرخ فردا برگزار میکنیم.چون سرمایه داری جهانی با بحرانی ساختاری روبروست ، چون کارگران و توده وسیع زحمتکشان وهمان نود ونه در صدی ها در حا ل بیدار شدن هستند و به میدان ها میریزند، چون مردم ایران دیگر تحمل سلطه ی ولایت فقیه را ندارند و انقلاب می خواهند و مرگ بر ولایت فقیه وسرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی سر می دهند را  به شعار عملی روز جنبش سیاسی تبدیل کردند. چون امپریا لیست ها به رقابت خود برای سهم بیشتر افزوده اند و خود را برای یک زور آزمایی جهانی آ ماده می کنند.و این خود هرج و مرج بزرگی را د ر جهان بوجود آورده و خا ور میانه را به عرصه فعا ل این چالش تبدیل کرده است.در چنین اوضا عی ما به پیشواز سا لگرد کشتار شصت می رویم.تخت ولایت فقیه لرزان ، مقاومت جنبه ی غالب را در حرکت های اجتماعی دارا و بدیل سوسیالیستی بار دیگر با خیزش کارگران و زحمتکشان سر اسر جهان در برابر نظام سرمایه داری به پرچم کارکران و توده وسیع مردم تبدیل می شود.بی دلیل  نیست که همین چند ماه پیش بیست وپنج حزب ، سازمان و بنیاد کمونیستی وچپ با هم همین پرچم را بر افراشتند.
سرنگون باد رژیم  سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد سو سیا لیسم
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
چهارشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ برابر با ۲۲ شهریور ۲۰۱۲ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر